מעודכן ל- 25 ביוני 2015

ברוכים הבאים לאתר "מיכל וימר, המרכז הישראלי לפענוח ציורי ילדים והדרכת הורים" (להלן: "האתר")ח.פ 032396731. האתר מיועד לקהל הרחב והמקצועי המתעניין בפענוח ציורי ילדים והדרכת הורים. האתר מספק מידע, אפשרויות לתקשורת, מוצרים ושירותים שונים לשימושם של המשתמשים באתר.

תקנון מסלול לימודי התעודה בפענוח ציורי ילדים והדרכת הורים יצירתית

המידע להלן מפרט את הנהלים הנהוגים במרכז הישראלי ללימודי פענוח ציורי ילדים והדרכת הורים (להלן "המרכז") על מנת ליצור התאמה בין זכויותייך כתלמיד/ה ובין חובותייך, וליידע אותך לגבי כללי ההתנהלות הנהוגים במרכז.
יש לקרוא את התקנון בעיון, ההנחיות המפורטות להלן תקפות גם אם לא קראת אותן בעיון.

1. חובת נוכחות – במרכז נהוגה חובת נוכחות והגעה בזמן לשיעורים.
2. ניתן להיעדר עד 2 מפגשים בכל סמסטר ויש להשלים את החומר הנלמד בהם או להגיש עבודה בהתאם.
3. יש חובת נוכחות מלאה בסופרוויז'ן בשלבים ג'+ד'. על כל היעדרות משיעור סופרוויז'ן יש להודיע מראש, ולתאם השלמת התנסות בקבוצה אחרת או הגשת עבודה.
4. היעדרויות חריגות שלא יחשבו במניין ההיעדרויות: חופשת לידה [עד שלושה שבועות], אבל [ימי השבעה], ימי מילואים [לגופו של עניין].
5. המודלים הנלמדים במסלול שלנו פותחו על ידי מיכל וימר והם מוגנים בזכויות יוצרים – אין ללמדם ולהפיצם הלאה
6. במהלך הלימודים נדרשת מכל תלמיד/ה התנהגות הולמת המתאימה לקוד התנהגות סטודנטיאלי קרי: פנייה מכבדת למרצה ושמירה על אווירת למידה ראויה.
7. יש להסדיר את התשלום עד לשיעור מס. 3 בכל שנה. כל תלמיד/ה חייבים להשלים את חובותיהם הלימודיות והכספיות בשנה א' בכדי לעבור לשנה ב'.
8. דמי ביטול  -במעמד הרישום ייגבו דמי מקדמה בסך 400 שח  והם יהוו דמי ביטול במקרה של ביטול השתתפות בקורס.
9. התנהלות שאינה תואמת לעקרונות שלעיל, תוביל לשיחה משמעתית עם המדריכה וצוות ההנהלה, ובדיקה לגבי אפשרות המשך הלימודים. המרכז שומר לעצמו את הזכות להחליט על הפסקת לימודים של תלמיד/ה שלא יעמדו בנ"ל ולהחזיר להם את שכר הלימוד היחסי מרגע הפסקת הלימודים.
10. הפסקת לימודים על ידי התלמיד/ה – תלמיד/ה שהחליטו על הפסקת לימודים, לאחר שיעור 3 של אותו הסמסטר לא יקבלו החזר כספי על הסמסטר בו נכחו.  זכות המשך הלימודים במועד אחר תשמר להם, וניתן יהיה להמיר את שכר הלימוד בהשתתפות בסדנאות המרכז ו/או בפגישות ייעוץ אישיות. במידה ושילמו מראש על כל המסלול, יקבלו החזר שכ"ל מלא על הסמסטרים אותם לא התחילו ללמוד כלל, בניכוי של שווי המתנות שניתנו במעמד ההרשמה למסלול המלא, ודמי ביטול בסך 180 שח.
11. חידוש לימודים – אם התקופה שבין הפסקת הלימודים לחידושם לא עלתה על שנת לימוד, ניתן יהיה להמשיך ברצף מהנקודה בה הופסקו הלימודים. במידה ולא, יהיה לחזור בתשלום על השלב שקדם למועד הפסקת הלימודים.

בוגר/ת המרכז זכאי/ת לתעודת סיום בלימודי פענוח ציורי ילדים והדרכת הורים יצירתית, לאחר שעמד/ה בדרישות האלה:
1. השתתפות סדירה בלימודים והגשת עבודות בזמן
2. סטאז' שנתי בעבודה עם משפחה כולל שעות הכנה בהיקף של 80 ש"א.
3. עמידה בהצלחה בעבודות הכתובות ומסירת דו"חות בנושא פענוח ציורי ילדים
4. מסירת דו"חות מצב סדורים  לגבי עבודה עם משפחה מעבר לשעות הקורס.
התעודות ניתנות בטקס חגיגי של חלוקת תעודות המתקיים פעמיים בשנה, תלמיד/ה שלא יוכלו להגיע לטקס תשלח להם התעודה בדואר.

תקנון האתר

האתר מנוהל ומופעל על-ידי מיכל וימר מפרדס חנה-כרכור (להלן: "מערכת האתר"). השימוש בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים שבו, הותר לך רק בשל הסכמתך לתנאי השימוש שבתקנון זה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. באם אינך מסכים לתנאי השימוש אל תעשה כל שימוש באתר.

שימוש מושכל ונבון על פי התנאים שבתקנון זו יאפשר לך, כמו למשתמשים האחרים בשירותי האתר, להפיק תועלת מירבית מהתכנים והשירותים שמאפשר האתר ומבלי לפגוע בזכותם של אחרים כמותך לעשות בהם שימוש.

תנאים

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

במסגרת תקנון זה "גולש/ת" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "מערכת האתר" – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה. תנאי השימוש באתר אתר מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מערכת האתר רשאית לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת, ללא צורך בהודעה מראש. ובלבד שתנאי השימוש יפורסמו באתר.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות מאמרים, מידע, כתבות, דיווחים, נתונים, המלצות, תגובות, קבצים, קישורים בטקסט ו/או בתמונות ו/או בקול ו/או בכל דרך אחרת.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מערכת האתר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן(:

 1. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר.
 3. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 4. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
 5. מערכת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מערכת האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

השימוש באתר אינו כולל תמיכה טכנית כלשהי. מערכת האתר תשתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שישוגרו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם היא אינה מתחייבת לעשות כן.

שירותים הטעונים רישום

באתר תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, ומסירת הפרטים המתבקשים במהלכו.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת התמיכה של אתר באופן מקוון. מועד האספקה הינו 14 ימי עסקים.

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות מערכת האתר וכן בשרתי חברת רב-מסר. מלבד השם הפרטי ושם המשפחה שתקליד כל הנתונים יהיו חסויים כולל כתובת הדואר האלקטרוני. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. מערכת האתר לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

מערכת האתר רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מערכת האתר לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, באופן זמני או לצמיתות, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 2. אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע במערכת האתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של מערכת האתר;
 3. אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 4. אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת אתר;
 5. אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;
 6. אם יש לך חוב כספי למערכת האתר ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

מערכת האתר נוטה לדון אדם לכף זכות. כלומר, לאנשים אין כוונות זדון ומעשיהם נובעים בעיקר מאי הבנה וקשיי הסתגלות לכללים. במצב זה אתה יכול לבחור שלא להשתמש באתר, אך אינך יכול לפעול לשינוי כללי יסוד בסיסיים של כבוד האדם ולשון הרע למשל. מערכת האתר מכירה בכך שביטול רישום או חסימת גישה לשירות היא אפשרות של מוצא אחרון. ולכן במקרים בהם אין כוונת זדון, תאפשר לך הזדמנות לתקן את דרכיך. ההחלטה על ביטול רישום או חסימת גישה לשירות תימסר לך אישית ולא תימסר בפומבי על מנת למנוע פגיעה בפרטיותך.

קישורים באתר

באתר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים מתפרסמים על ידי מערכת האתר. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מערכת האתר לתכנים הנלווים אליהם באתר החיצוני ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים נלווים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מערכת האתר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מערכת האתר איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מערכת האתר רשאית להסיר מאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים המוצעים בו הינן של מערכת האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממערכת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי מערכת האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

אחריות מערכת האתר

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מערכת האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום התכנים באתר.

השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד. מערכת האתר אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מערכת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

יעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. כלומר, תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים. לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

מערכת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מערכת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מערכת האתר או אצל מי מספקיה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מערכת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינויים באתר והפסקת השירות

מערכת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית מערכת האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. מערכת האתר תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק מערכת האתר את החומר הכלול באתר ותאפשר גישה אליו למשך זמן סביר נוסף. ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או השימוש באתר נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

מדיניות פרטיות

מערכת האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר"). תנאים אלה מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת מערכת האתר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של מערכת אתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מאמרים שקראת, קישורים בהם ביקרת, העמודים שבהם צפית, קבוצות הדיון בהם ביקרת, הדיונים שעניינו אותך ועוד. מערכת אתר תשמור את המידע במאגריה ו/או במאגרי חברת רב-מסר. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

 1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר – כדוגמת (אך לא רק) דואר אלקטרוני, ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.
 2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מערכת אתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 3. לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך.
 4. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך
 5. כדי להתאים לתחומי ההתעניינות שלך את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר – או פרסומות ומידע מסחרי שישוגרו אליך בדרך אחרת. המידע שישמש את מערכת אתר לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
 6. מערכת האתר רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר לתיבת דואר אלקטרונית המשמשת אותך. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי. מערכת האתר לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
 7. ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך(
 8. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.
 9. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.

מסירת מידע לצד שלישי

מערכת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של מערכת האתר, או בעת שתיקח חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת למערכת אתר ולצד שלישי כאמור, יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת קשר איתך.
 2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שבניגוד לדין או נסיון לבצע פעולות כאלה;
 3. אם יתקבל בידי מערכת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מערכת האתר;
 5. בכל מקרה שמערכת האתר תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 6. מערכת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות אחרות הקשורות למערכת אתר, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 7. אם מערכת האתר תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי אתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

אבטחת מידע

מערכת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מערכת אתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מערכת אתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 , כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי מערכת אתר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. מערכת אתר תמחוק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש למערכת אתר לשם מתן שירותים המוגבלים על פי הרשאה מקצועית וניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר יוסיף להשמר במערכת אתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה מערכת אתר למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה למערכת אתר לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

מערכת אתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר אתר.

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14ו ו-37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך, שר המדע, שר התרבות והספורט ושר האוצר, בהתייעצות עם הממונה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות

בתקנות אלה –

"אריזה מקורית" – חפץ וכל חומר שהוא המשמש את היצרן או היבואן, כעטיפה למוצר שייצר או ייבא ושאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש במוצר;

"דמי ביטול" – כהגדרתם בסעיף 14ה(ד) לחוק;

"טובין" – טובין שהמחיר ששולם בעדם עולה על 50 שקלים חדשים.

2. ביטול עסקה

צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7) ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם –

(1) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1 עד 6 ו-23 לתוספת – בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין; לגבי פרטים 1 עד 3, 6 ו-23 לתוספת, פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין;

(2) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרט 7 לתוספת – מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה;

(3) לרכישת שירות כאמור בפרט 8 ו-9 לתוספת – בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות;

(4) לרכישת שירות כאמור בפרטים 10 עד 19 לתוספת – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה;

(5) לרכישת טובין ושירותים כאמור בפרט 20 לתוספת – לרכישת לטובין, בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין ולרכישת שירות, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה, ואולם בעסקה שאינה עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות;

(6) לרכישת טובין כאמור בפרט 21 – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שטרם נרשם על שם הצרכן על פי פקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן – פקודת התעבורה);

(7) לרכישת טובין כאמור בפרט 22 – מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה.

3. החזרת התמורה

(א) ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2, ישיב העוסק לצרכן, בניכוי דמי הביטול כאמור בתקנה 5 ובכפוף לתקנות משנה (ב) עד (ה), את מלוא התמורה ששילם או יבטל את חיובו, ובלבד שהצרכן הציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

(ב) נדרש הצרכן לרכוש טובין לצורך קבלת שירות, זכאי הצרכן להחזירם לעוסק אף אם נעשה בהם שימוש ובלבד שלא נפגמו והעוסק ישיב לצרכן את כספו.

(ג) בוצעה בבית הצרכן התקנה של טובין המשמש למתן שירות, ישלם הצרכן לעוסק את עלות ההתקנה בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.

(ד) ביטל הצרכן עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, שהוחל בנתינתה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.

(ה) החזרת התמורה תתאפשר אצל העוסק שאצלו נרכש המוצר וכן בכל אחד מסניפי העוסק או בנקודות המכירה של העוסק; הוראות אלה לא יחולו על זכיין של העוסק ובלבד שהזכיין הציג, במקום בולט בעסקו הודעה על כך; בתקנת משנה זו, "זכיין" – בעל זכות שימוש בשם העוסק תוך קיום מערכת עסקית חשבונאית נפרדת.

4. אופן החזרת התמורה

(א) החזרת התמורה, כאמור בתקנה 3, תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום; היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן בתוך חמישה ימי עסקים, ואם לא נפרע, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; היה התשלום בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק ישיב העוסק לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), החזרת התמורה, כאמור בתקנה 3 של עסקה מתמשכת תהיה בכפוף לסעיף 13ד לחוק; נעשתה העסקה בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק, יודיע העוסק לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן בסכום החיוב, במועד החיוב העוקב להודעת הביטול כאמור ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן; נעשתה העסקה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון וחויב חשבון הצרכן, יזכה העוסק את חשבון הצרכן בסכום החיוב.

5. דמי ביטול

(א) ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של %5 ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

(ב) נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.

6. הגבלת זכות הביטול

(א) זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי –

(1) ריהוט שהורכב בבית הצרכן;

(2) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות;

(3) טובין שעל פי דין אין להחזירם;

(4) מוצרי מזון;

(5) תרופות ותוספי תזונה;

(6) טובין פסידים;

(7) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(8) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

(9) הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים;

(10) גז, כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989;

(11) תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3,000 שקלים חדשים, למעט שעונים;

(12) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם השירות מיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל או אם השירות הוא שירות של חבילות נופש מחוץ לישראל או אם השירות הוא שירות טיסה מחוץ לישראל ואליה;

בפסקה זו, "מחוץ לישראל" – למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

"נסיעה" – טיסה, שיט, טיול מאורגן וכיוצא באלה ובשיט, למעט הובלת טובין.

(ב) ביקש הצרכן כי טובין שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד העסקה, לא תחול זכות הביטול אם ביקש הצרכן לבטל את העסקה לאחר מועד ההספקה.

(ג) נעשתה עסקה ושולמה התמורה בידי הצרכן בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על עסקה זו.

7. תחילה

תחילתן של תקנות אלה 3 חודשים מיום פרסומן.

8. תחולה

(א) תקנות אלה יחולו גם על טובין ושירותים שניתנו לצרכן במתנה ממי שאינו העוסק (בתקנה זו – המתנה), ובלבד שהצרכן הציג לעוסק פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

(ב) שולמה המתנה במזומן, תהיה החזרת התמורה במזומן או בשיק מזומן; שולמה המתנה בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה במזומן או בשיק מזומן בתוך חמישה ימי עסקים ואם לא נפרע, החזרת התמורה תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; שולמה המתנה בכרטיס אשראי, החזרת התמורה תהיה במזומן ובלבד שחשבון הצרכן רוכש המתנה, חויב; בתקנה זו "טובין" – לרבות שובר מתנה ולמעט תווי קנייה.

9. הוראת שעה

תוקפה של תקנה 6א(12) ושל הסייג לפרט 8 לתוספת – שישה חודשים מיום פרסומן של התקנות.

פנה אלינו

מערכת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

מיכל וימר
ת.ד 5465 פרדס חנה-כרכור 37510
דואר אלקטרוני: info@michal-wimmer.co.il